Általános szerződési feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és jelentősége.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a Netacademia Oktatóközpont Kft. (a továbbiakban NetAcademia) és annak oktatási szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő/Hallgató (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között. Az ÁSZF a Felek között létrejövő, az oktatási szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a NetAcademia által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

2. A szolgáltatások feltételei

2.1. Online oktatások. A NetAcademia online oktatásokat végez, a képzéseket online lehet megtekinteni. A tanfolyamokhoz szükséges tárgyi feltételekről a tanfolyami oldalon tájékoztatja a Megrendelőt. Arról is, ha bizonyos, régebbi tanfolyamoknál, melyek korábbi élő online adások felvételeit tartalmazza és "Classic" jelzővel vannak ellátva, hiányos lehet a tanfolyam, ezeket már pótolni nem áll módunkban. Az "Új" típusú tanfolyamoknál minden, a tanfolyamhoz kapcsolódó anyag elérhető.

2.2. Online ügyintézés. A NetAcademia a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. A NetAcademia weblapján leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

2.3. Tájékoztatás. A NetAcademia a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljeskörű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzenetekkel él: visszaigazló levelek regisztrációról és tanfolyami jelentkezésről, számlát tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás. Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását az iroda@netacademia.hu e-mail címen kérheti.

2.4. Online hozzáférés a tanfolyamokhoz. A NetAcademia weboldalán található minden tanfolyami anyag: videó, letölthető dokumentum, e-könyv, vagy bármely más, a tevékenységhez kapcsolódó anyag az oktatóközpont szellemi terméke, ezáltal saját tulajdon, melyet saját használatra bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Minden fent említett anyag sokszorosítása, más személyekkel való megosztása és terjesztése tilos.

3. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése

3. 1. Árgarancia. A NetAcademia garantálja, hogy az oktatási megrendelésekben megfogalmazott és megrendelt, aláírt szerződésekben szereplő oktatások árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban. Az online vásárolt (weblapon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) előfizetések és tanfolyamok árának megváltozása esetén a vásárlóra a megrendelés pillanatában aktuális ár vonatkozik.

3. 2. Számlázási feltételek. A megrendelést követően bankkártyás fizetés történik. Bankkártyás fizetést követően a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor a NetAcademia számlát (Receipt) állít ki, melyet újabb elektronikus levélben küld el a Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a fentiektől eltérő módon tud díjbekérőt, számlát befogadni, elektronikus levélben az iroda@netacademia.hu címre köteles jelezni a NetAcademia felé a másirányú eljárás iránti kérelmét.

3. 3. Késedelmes fizetés. A határidőre történő nemfizetés a Megrendelő részéről hibás teljesítésnek minősül, ezért a számlaösszeg behajtására vonatkozó költségek a Megrendelőt terhelik.

4. Minőség, garancia

4. 1. Szakmai színvonal. A NetAcademia köteles a tréningszervező és oktatási szolgáltatásokat teljesítő szakember gondosságával eljárni, az oktatási szolgáltatást a szerződés szerint elvárható szakmai színvonalon teljesíteni. A jelen szerződés szerint elvárt szakmai színvonal – tekintettel arra, hogy a NetAcademia az oktatási tematikához igazodó oktatási szolgáltatások teljesítésében jártas, sok éves gyakorlatot szerzett vállalkozásnak tekintendő – a szakmailag elvárható legmagasabb színvonal. A NetAcademia a teljesítés során köteles a legjobb tudása szerint a Megrendelő érdekeit képviselni.

4. 2. Limitált hallgatói garancia. A NetAcademia nem vállal garanciát a hallgatók szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen képzésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá az oktatás eredményességéért, vagyis azért, hogy az oktatásban részt vevők hatékonyan és eredményesen elsajátítják a hallottakat, és ennek nyomán képesek lesznek az oktatás eredményeit hasznosító önálló, hibamentes munkavégzésre, vagy a kívánt minősítés megszerzésére hivatalos vizsgák letételével; ez ugyanis nagymértékben nem az oktatás minőségétől, hanem a résztvevő motiváltságától, képességeitől és hozzáállásától függ.

5. Titoktartási kötelezettség

5. 1. A NetAcademia Oktatóközpont tudomásul veszi, hogy az oktatások teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Megrendelőüzleti titkát képezi.

5. 2. A NetAcademia Oktatóközpont a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni.Titoktartási kötelezettségünk körében a tudomásunkra jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tesszük, át nem adjuk, nyilvánosságra nem hozzuk.

5. 3. A NetAcademia Oktatóközpont tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon (az oktatókra). A NetAcademia Oktatóközpont köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek megtörténtét a Megbízó részére bármikor igazolni is köteles.

5. 4. A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

6. Jogviták rendezése 

6. 1. A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos esetleges jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jelen jogviszonyból eredő perekre, a pertárgy értéktől függően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 6. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai - különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései - az irányadóak.