„NetAcademia 2022 nyári kedvezményes előfizetés” kampány részvételi feltételek és szabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A KAMPÁNYBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT ELMÚLT 18 ÉVES.

1.  A KAMPÁNY SZERVEZŐJE

1.1. A „NetAcademia 2022 NYÁRI KEDVEZMÉNYES ELŐFIZETÉS” nevű promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A épület. III. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-384045; adószám: 13702355-2-43; kapcsolat: iroda@netacademia.hu) (a továbbiakban: Szervező).

1.2. A Szervező tájékoztatja Résztvevőt, hogy a Szervező saját weboldalán, azaz a https://netacademia.hu weboldalon (Továbbiakban: Weboldal) közvetlenül történő, a kampányban és jelen Szabályzat 3.2 pontjában megemlítésre kerülő NetAcademia és NetAcademia Optimum előfizetési csomag vásárlása esetén Résztvevő a https://netacademia.hu/pages/terms weboldalon megtalálható általános szerződési feltételek vonatkoznak.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött cselekvőképes, valamint magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt a Szabályzat 3.2. pontjában megjelölt 2 (két) előfizetési csomagot vásárolhatja meg kedvezményes áron, és a Szabályzat 2. pontjában felsorolt követelményeknek eleget téve vehet részt a nyereményjáték sorsoláson.

2.2. Amennyiben a részt venni kívánó személy, cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Promócióban szereplő előfizetési csomagokra csak a törvényes képviselő hozzájárulásával jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3. Amennyiben a részt venni kívánó személy 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

A 2.1., 2.2., és a 2.3. pontban megjelölt személy a továbbiakban „Résztvevő”.

3.  A Promóció tárgya

3.1. A Résztvevő a Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 3.2. pontjában megjelölt előfizetési csomagok egyikét vásárolhatja meg a Szabályzat 2., 3. és 4. pontjában meghatározott feltételek szerint és időszak alatt.

3.2. A Promócióban résztvevő előfizetési csomagok: NetAcademia és NetAcademia Optimum. Ezek tananyagai az alábbi weboldalon találhatóak: https://netacademia.hu/pages/elofizetes. Szervező az alábbi 2 (két) előfizetést adja az alábbi kedvezményes árakon a Promóció ideje alatt:

1 (egy) éves előfizetés esetén 89.000 Ft/év (nyolcvankilencezer forint), 2 (két) éves előfizetés esetén 169.000 Ft (százhatvankilencezer forint), 3 (három) éves előfizetés esetén 249.000 Ft (kétszáznegyvenkilencezer forint) áron vásárolható meg.

  • NetAcademia Optimum előfizetés. Eredeti áron 295.000 forint (kétszázkilencvenötezer forint) helyett 149.000 forint (száznegyvenkilencezer forint) áron vásárolható meg.

1 (egy) éves előfizetés esetén 149.000 Ft/év (száznegyvenkilencezer forint), 2 (két) éves előfizetés esetén 289.000 Ft (kétszáznyolcvankilencezer forint), 3 (három) éves előfizetés esetén 429.000 Ft (négyszázkilencezer forint) áron vásárolható meg.

3.3. Ha Résztvevőnek van már élő NetAcademia vagy NetAcademia Optimum előfizetése, abban az esetben is részt vehet a Promócióban. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fizetést csak banki átutalással tudja rendezni Szervező számlaszámára. Amennyiben Résztvevőnek van már élő NetAcademia Optimum előfizetése, és a kupont szintén Optimum előfizetésre szeretné felhasználni, a vásárlás után Szervező hozzáadja a vásárolt éveket (365 nap/év) a már meglévő előfizetés lejárati dátumához. Ha Résztvevőnek NetAcademia előfizetése van és ismét a NetAcademia előfizetést választja, a vásárlás után Szervező hozzáadja a vásárolt éveket (365 nap/év) a már meglévő előfizetés lejárati dátumához. Amennyiben Résztvevőnek már meglévő NetAcademia előfizetése van, de most NetAcademia Optimum előfizetést vásárolna, két opció közül választhat: vagy a már élő NetAcademia előfizetés lejárati dátumát követően indul az Optimum előfizetés, vagy átvált Optimumra, ebben az esetben az új előfizetés napjától indul(nak) a megvásárolt év(ek) (365 nap/év).

3.4. Amennyiben Résztvevő a 3.2 pontban megemlítésre kerülő előfizetéseket megvásárolja a promóció ideje alatt, és legalább 2 (két) éves előfizetést vásárol, automatikusan részt vesz a nyereményjáték sorsoláson, amely során Szervező 3 (három) Synology DS218play NAS-t sorsol ki 3 (három) nyertes között. Egy nyertes csak 1 (egy) darab Synology DS218play NAS-t kap.

3.5.  A Szervező a tananyagok használata közben felmerült hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

3.6. Promóció a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Promóciós Időszakban tart.

3.7. A Promóció kizárólag a NetAcademia Weboldalán, azon belül is a Promóció érkezési oldalán (https://netacademia.hu/pages/kedvezmenyes-elofizetes-nas) történő NetAcademia és NetAcademia Optimum előfizetési csomag vásárlása esetén érvényes, és más promóciókkal, árkedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

4.  A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1. A Promóció 2022. május 26. napján 10 óra 01 perctől – 2022. június 23. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2. Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt tudja biztosítani.

5. SORSOLÁS:

5.1. A sorsolás a Training360 Kft. székhelyén történik. A Nyereményjáték 2022. május 26-án kezdődik és legkésőbb 2022. június 23-án zárul.

5.2. A sorsolás időpontja és helyszíne:

A Promóció lezárását követő 15 napon belül, 1117 Budapest, Budafoki út 56., III. em.

5.3. Amennyiben a kiértesített Nyertesek az e-mailben történő értesítéstől számított 2 héten belül nem jeleznek vissza, Szervező fenntartja a jogot újabb Nyertesek sorsolására mindaddig, ameddig a Nyeremények hivatalosan gazdára nem találnak. A sorsolásban minden kitöltő ugyanakkora eséllyel vesz részt.

5.4. A nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele:

A sorsolás eredményéről a Nyerteseket, illetve az esetleges Pótnyerteseket Szervező a Nyereményükre való jogosulttá válásuktól számított 2 munkanapon belül e-mailben értesíti és egyben tájékoztatja őket a Nyereményük átvételének részleteiről az iroda@netacademi.hu email címről.

5.5. A Nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget és emiatt vagy az általuk megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a Nyereményük időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Nyertesek a Nyereményük átvételére a sorsolás időpontjától számított 30 napon belül jogosultak. A 30 napos határidőn túl a Nyertesek a Nyereményükre jogszerűen nem tarthatnak igényt.

5.6. A nyereményeket Szervező futárszolgálattal vagy a Magyar Posta Zrt. által küldi ki a nyertesek felé. A sorsolást követően Szervező felveszi a nyertes Résztvevőkkel a kapcsolatot a nyeremény postázásának egyeztetése kapcsán. Szervező a nyereményt ezt követően rendeli meg és küldi ki a Résztvevő számára. A postázási költségeket Szervező teljes mértékben vállalja, így Résztvevőnek erre vonatkozó költsége nem keletkezik. A szállításban beállt késedelemért és a csomag sérüléséért Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szállítási címét a Szervező megismerje és kezelje. 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Synology DS218play NAS-hoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a NAS-on és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. A Szervező általános adatkezelési tevékenységéről, illetve a NetAcademia Weboldalon történő vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységről a Résztvevő az alábbi linken tájékozódhat: https://netacademia.hu/pages/privacy

7.2. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt adatokon felül nem kezel további személyes adatot.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a NetAcademia Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a Promócióval kapcsolatban, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal és az utalvány érvényesíthetőségének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5. Amennyiben a Résztvevő a vásárlás véglegesítését megelőzően bezárja a böngésző ablakot, vagy amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.7. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.8. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.10. A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://netacademia.hu/pages/kedvezmenyes-elofizetes-nas

 

Budapest, 2022. május 25.

NetAcademia Oktatóközpont Kft.

Szervező

© 2022 Training360 Kft. Minden jog fenntartva!